Stacja kontroli pojazdów

Do państwa dyspozycji oddajemy nowoczesną stację kontroli pojazdów. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, pełną ścieżkę diagnostyczną, w skład której wchodzą płyty do badania siły hamowania pojazdów, testery do badania amortyzatorów oraz szarpaki do wykrywania luzów w zawieszeniu.

Poza tym dysponujemy wieloma urządzeniami specjalistycznymi zapewniając dobrze i sprawnie wykonane badanie techniczne pojazdu, którego masa nie przekracza 3.5 tony. Naszym atutem są przede wszystkim wysoce wykwalifikowani pracownicy. Posiadamy certyfikat Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Klientom zapewniamy fachową oraz miłą obsługę. Nowoczesny i schludny wystrój sprawia, że każdy czuje się jak w domu.

Zakres badań naszej stacji:

Symbole rodzajów pojazdów:

A

Motocykle i motorowery

B

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów

T

Ciągniki rolnicze

Symbole rodzajów badań:

c

Pojazdy przystosowane do zasilania gazem

d

Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą lub pojazdy nowego typu wyprodukowane lub importowane w ilości jednej sztuki rocznie

e

Pojazdy skierowane na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

UWAGA!

Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

  • podstawowej stacji kontroli pojazdów w zakresie:
    • okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. b,
    • badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie długości stanowiska kontrolnego;
    • dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem, że badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu diagnosta pobiera dodatkowo (oprócz opłaty za przeprowadzenie przeglądu technicznego) opłatę ewidencyjną w wysokości - 1 zł.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681),
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 r., poz. 776, z późn. zm.).

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów